Ploughing Championship Artwork
Holly Pereira
ROI
2019